Internationalen fälls för artikel som skadat svensk forskare 

Uttalande av Pressens Opinionsnämnd dnr. 19088, exp. nr. 66/2019

Internationalen fälls för artikel som skadat svensk forskare 

Pressens Opinionsnämnd klandrar Internationalen för påståenden om att en svensk forskare sprider desinformation.

Artikeln med rubriken Skrämselpropaganda från Natos trojanska hästar publicerades den 18 januari 2019 på Internationalens webbplats och i den tryckta tidningen, nummer 3/2019. Den anknöt till en artikel som tidningen publicerade den 19 december 2018 med rubriken Brittisk trollkvarn med svensk anknytning.

Tidningen återberättade att Martin Kragh, docent och forskare vid Utrikespolitiska institutet, UI, två år tidigare skrivit en artikel om rysk desinformation i Sverige – en artikel som fått omfattande kritik. Tidningen skrev vidare:

Strax före jul visade det sig att Martin Kragh sitter som nordisk samordnare för brittiska ’tankesmedjan’ Integrity Initiative.” Tankesmedjan hade nyligen avslöjats som en statligt betald propagandaapparat som svartmålade den brittiska oppositionen som spridare av rysk propaganda.

Artikeln lyfte också fram en rapport om ryskt inflytande i några västeuropeiska länder. En annan forskare hade skrivit det svenska avsnittet i rapporten och hade, liksom Kragh, framställt den Natokritiska freds- och miljörörelsen som att den gick Rysslands ärenden:

Martin Kragh, Integrity Initiative och Atlantic Council. Alla svartmålar de meningsmotståndare och sprider desinformation under skenet av att de motverkar rysk desinformation. Alla hänger de på något vis ihop. Integrity Initiative hade inte avslöjats om inte en läcka hade skett. Läckan visade att organisationen hade tentakler runt om i Europa. Martin Kragh är en sådan tentakel.”

Anmälaren: Inget samröre med organisationen

Publiceringen anmäldes av Martin Kragh. Det stämde inte att han var nordisk samordnare för Integrity Initiative. Han hade aldrig samarbetat med organisationen.

Genom publiceringen kopplades hans namn felaktigt och tendensiöst till Storbritanniens militär, säkerhetstjänst och/eller regering. Det kunde utgöra en fara för honom eftersom han reste regelbundet till Ryssland, såväl privat som i tjänsten.

Tidningen hade inte kontaktat honom inför publiceringen.

Tidningen: Påstod inte att Kragh var agent

Internationalen svarade genom sin chefredaktör som medgav att man borde ha försökt få kontakt med Kragh, så att han hade kunnat kommentera uppgifterna.

Internationalen hade inte påstått att Martin Kragh var agent. Tidningen hade rapporterat om läckta dokument från en tankesmedja som varit finansierad av brittiska regeringen och som angivit Kragh som nordisk klusterledare. En tankesmedja som enligt brittiska medier hade tydliga kopplingar till brittisk underrättelsetjänst.

De eventuella problem som tidningen skapat för Kragh var ingenting i jämförelse med de problem han orsakat för människor som han pekat ut i sin verksamhet. 

PO:s bedömning

Offentliga debatter om till exempel forskning eller politik är i allmänhet inte något som föranleder pressetisk granskning. Det finns således inget att invända mot att Internationalen låtit publicera en artikel där ett av inslagen är kritik mot en artikel som skrivits av anmälaren.

Samtidigt finns det även i offentliga debatter gränser som inte bör överskridas. I den anmälda artikeln finns särskilt två passusar som föranleder en pressetisk bedömning. 

Den första gäller anmälarens koppling till Integrity Initiative. Att tidningen reservationslöst och utan egna kontroller påstår att Martin Kragh har en ledande roll i en tankesmedja vars verksamhet beskrivs som styrd av politiska och militära krafter i ett annat land, har förorsakat honom som forskare en betydande skada.

Den andra passusen riktar sig mot anmälarens roll som forskare. Påståendet att Kragh ”sprider desinformation under skenet av att motverka rysk desinformation” skadar också honom. Att sprida desinformation under sken av något annat sker inte av en slump, utan är en medveten handling. Ett påstående som skadar Kraghs rykte som forskare.

Sammanfattningsvis har tidningen framfört att Martin Kragh är nordisk samordnare för Integrity Initiative och att han sprider desinformation under sken av att motverka rysk desinformation. Till det kommer att han inte givits möjlighet att kommentera påståendena inför publiceringen. Det har tillfogat Martin Kragh en oförsvarlig publicitetsskada. För det bör tidningen klandras.

Ärendet överlämnades till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Därför fäller PON artikeln

I debattartiklar, krönikor och annan opinionsjournalistik ska det vara högt till tak när det gäller att föra fram åsikter, spekulationer, teorier och liknande. Det är ett viktigt inslag i den samhälleliga debatten. I en pågående debatt är det naturligtvis inget som hindrar att det görs kritiska uttalanden om andra som deltar i debatten. Det finns ifråga om den typen av journalistik normalt inte anledning att kräva att personer som omnämns ska erbjudas möjlighet till samtidigt bemötande. När det gäller faktauppgifter som uttrycker kritik är däremot utgångspunkten att den person som kritiseras ska ges tillfälle att samtidigt bemöta kritiken. De pressetiska reglerna ger också uttryck för kravet att tidningen ska ge läsaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och annan typ av journalistik.

De uppgifter som anmälningen tar sikte på har, som nämnden uppfattar det, framförts i en debattartikel. Publiceringen innehåller påståenden om att anmälaren är nordisk samordnare för en utländsk tankesmedja som beskrivs som styrd av politiska och militära krafter i ett annat land och att han sprider desinformation under sken av att motverka rysk desinformation. Uppgifterna är av påtagligt negativ karaktär för anmälaren, särskilt i hans roll som forskare.

Nämnden finner att tidningen genom publiceringen har tillfogat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada. För det ska tidningen klandras. Att anmälaren inte gavs möjlighet till samtidigt bemötande har inte haft någon betydelse för nämndens bedömning.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s/PON:s hemsida www.po.se.

Dela