Internationalen fälls för påståenden om forskningsfusk

Uttalande av Pressens Opinionsnämnd dnr. 18605, exp. nr. 65/2019

Internationalen fälls för påståenden om forskningsfusk

Pressens Opinionsnämnd klandrar Internationalen för en debattartikel där en svensk forskare pekades ut som nordisk ledare för en tankesmedja med kopplingar till den brittiska militära underrättelsetjänsten. Tidningen publicerade också uppgifter om att forskaren anmälts för forskningsfusk utan att ange att han friats från misstankarna.

Artikeln med rubriken Brittisk trollkvarn med svensk anknytning publicerades den 19 december 2018 på Internationalens webbplats och senare också i tidningens tryckta utgåva, nummer 51/52 2018. 

I artikeln berättades om den brittiska organisationen Institute for Statecraft och dess projekt Integrity Initiative, som till stora delar varit ett hemligt projekt med tentakler runt om i Europa. Dess syfte var att slå tillbaka mot rysk desinformation via sociala medier. Enligt uppgifter i brittisk media fanns det kopplingar till den brittiska militära underrättelsetjänsten.

Artikeln avslutades med att göra en koppling till Sverige: ”Integrity Initiatives nordiska kluster leds av ingen mindre än Martin Kragh. Forskaren som utreddes för forskningsfusk förra året, efter att ha publicerat en artikel vid namn Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish case.”

Anmälaren: Kontaktades inte innan publicering

Publiceringen anmäldes av Martin Kragh, chef för Rysslands- och Euroasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet, UI, och docent vid Uppsala universitet.

Uppgiften att han skulle leda ett nordiskt kluster för Integrity Initiative saknade helt grund. Han hade aldrig samarbetat med Integrity Initiative.

Det var korrekt att han anmälts av flera personer för ”misstänkt oredlighet i forskning”. Vad som inte framgick av Internationalens artikel var att han friats från alla anklagelser.

Tidningen hade inte kontaktat honom för en kommentar av uppgifterna inför publiceringen.

Tidningen: Väntat att Kragh skulle frias

Internationalen svarade genom sin utgivare som medgav att man borde ha försökt få kontakt med Kragh, så att han hade kunnat kommentera uppgifterna. 

Artikeln byggde på uppgifter som publicerats i brittiska medier. I de läckta dokumenten stod Martin Kragh klart och tydligt som klusterledare. Om detta inte stämde betydde det att organisationen ägnat sig åt lögner och överdrifter angående sin egen verksamhet. Det var tankesmedjans uppgift att rätta till, inte Internationalens.

Enligt Vetenskapsrådet betydde ”oredlighet i forskning” och forskningsfusk samma sak. Att anmälaren blivit friad från anklagelserna var ganska väntat eftersom det är väldigt svårt att få någon fälld för oredlighet i forskning i Sverige.

PO:s bedömning

Offentliga debatter om till exempel forskning eller politik är i allmänhet inte något som föranleder pressetisk granskning. Det finns således inget att invända mot att Internationalen låtit publicera en artikel där ett av inslagen är kritik mot en artikel som skrivits av anmälaren.

Samtidigt finns det även i offentliga debatter gränser som inte bör överskridas. I den anmälda artikeln finns två uppgifter som förtjänar en pressetisk bedömning.

Den första är påståendet om att Martin Kragh skulle vara nordisk klusterledare och koordinator för Integrity Initiative. Att anmälaren reservationslöst påstås ha en ledande roll i en tankesmedja vars verksamhet beskrivs som styrd av politiska och militära krafter i ett annat land, har förorsakat honom en betydande skada. Påståendena är allvarliga och tidningen har inte kontaktat honom för en kommentar.

Tidningen noterar att Martin Kragh anmälts misstänkt för forskningsfusk. Det finns inga pressetiska invändningar mot det – det är sant och oomtvistat. Att däremot inte tala om att han friats från misstankarna är att passera vad som är pressetiskt acceptabelt. 

Sammanfattningsvis innebär den reservationslösa uppgiften om ledarskap för det nordiska klustret av Integrity Initiative en oförsvarlig publicitetsskada för anmälaren. Skadan förvärras av underlåtenheten att ange att anmälaren friats från misstankar om forskningsfusk. Till det kommer att han inte givits möjlighet att kommentera påståendena inför publiceringen. För detta bör tidningen klandras.

Ärendet överlämnades till Pressens Opinionsnämnd, PON

Därför fäller PON artikeln

I debattartiklar, krönikor och annan opinionsjournalistik ska det vara högt till tak när det gäller att föra fram åsikter, spekulationer, teorier och liknande. Det är ett viktigt inslag i den samhälleliga debatten. I en pågående debatt är det naturligtvis inget som hindrar att det görs kritiska uttalanden om andra som deltar i debatten. Det finns ifråga om den typen av journalistik normalt inte anledning att kräva att personer som omnämns ska erbjudas möjlighet till samtidigt bemötande. När det gäller faktauppgifter som uttrycker kritik är däremot utgångspunkten att den person som kritiseras ska ges tillfälle att samtidigt bemöta kritiken. De pressetiska reglerna ger också uttryck för kravet att tidningen ska ge läsaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och annan typ av journalistik.

De uppgifter som anmälningen tar sikte på har, som nämnden uppfattar det, framförts i en debattartikel. Publiceringen innehåller påståenden om att anmälaren är nordisk klusterledare och koordinator för en utländsk tankesmedja som beskrivs som styrd av politiska och militära krafter i ett annat land. Publiceringen innehåller också uppgifter om att anmälaren anmälts som misstänkt för forskningsfusk utan att det anges att han friats från misstankarna. Uppgifterna är av påtagligt negativ karaktär för anmälaren, särskilt i hans roll som forskare.

Nämnden finner att tidningen genom publiceringen har tillfogat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada. För det ska tidningen klandras. Att anmälaren inte gavs möjlighet till samtidigt bemötande har inte haft någon betydelse för nämndens bedömning.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s/PON:s hemsida www.po.se.

Dela