Klartecken för olje- och gasprojektering

Foto: Clinton Steeds. Arkivbild.

► Bergsstaten ger klartecken för att leta efter olja och gas i Stenstorp i Västergötland

► Men många är kritiska till myndighetens beslut

”Vi har fått in tjugonio överklaganden på bara ett par dagar”

Det är det jönköpingsbaserade bolaget Big Rock Energy (som Internationalen har rapporterat om tidigare) som har fått ett treårigt tillstånd att leta gas och skifferolja i alunskiffret under den lilla orten Stenstorp. Området som den småländska råvarukoncernen fått tillstånd att leta i är en kilometer brett och sträcker sig över 5,5 kilometer.
Redan 2014 fick Big Rock Energys systerbolag Big Rock Exploration tillstånd att leta olja och gas i ett närliggande 18 000 hektar (18 kvadratkilometer) stort område runt Falköping med dess platåberg Mösseberg och Ålleberg. Detta trots protester från kommunen, Länsstyrelsen, LRF och Naturskyddsföreningen. I det området finns bland annat 23 Natura 2000-områden och sex planerade naturreservat.
Bolaget grundade sin ansökan på uppgifter från Statens Geologiska Undersökningar (SGU) om att det finns gas i tre vattenbrunnar i området. Ur en av dessa pumpades gas i 26 timmar.
Men många är kritiska till Bergsstatens beslut, och oroliga röster har hörts från lokalbefolkningen i Stenstorp, och från både Falköpings kommun och länsstyrelsen i Västra Götaland.
– Vi har fått in tjugonio överklaganden mot undersökningstillståndet på bara ett par dagar, säger Johan Morin, jurist på Bergsstaten i Luleå. Invändningarna mot beslutet har handlat om flera olika saker. Bland annat har man ifrågasatt huruvida bolaget varit lämpligt att bedriva just gas- och oljeprospektering.
Han fortsätter:
– Många invändningar har också handlat om miljö- och kulturvärden.

Johan Morin förklarar att det finns mycket starka bevarandeintressen, inte minst med hänsyn till att det här området är fina jordbruksmarker. Dessutom menar flera av överklagandena att eventuella fynd av olja och gas aldrig skulle kunna leda till någon utvinning eftersom det då skulle krävas hydraulisk spräckning, även kallat fracking, vilket vore ett väldigt stort ingrepp i landskapet.
Borrmetoden hydraulisk spräckning, fracking, som ofta används vid utvinning av skifferolja och gas är kontroversiell bland annat för att den förorenar grundvattnet. Processen går ut på att man via ett borrhål i marken injicerar stora mängder kemikalier för att laka ut de ämnen man vill komma åt.
Falköpings kommun är en av de instanser som har överklagat.
– Om det skulle bli en gruvexploatering där skulle det ha jättestor miljöpåverkan på bland annat grundvattnet, och på kulturlandskapet i stort, säger Falköpings kommunalråd Dan Gabrielsson (S).
Från Falköpings kommuns sida är man oroliga för att det ska frigöras uran vid brytning. Falbygden ligger nämligen på en uranrik berggrund, förklarar Dan Gabrielsson (S).
– Vi har även tittat på just det här bolaget, vad det har för ekonomi och om de är seriösa och verkligen skulle klara det här utifrån alla de kompetenser som krävs ur ett miljöhänseende och så vidare.

Ägarna bakom Big Rock Energy ansökte redan 2016 om att få prospektera efter gas och olja i skiffern under Stenstorp. Den gången fick de avslag av

Dan Gabrielsson (S).

Bergsstaten då de inte kunde visa att de verkligen hade tillräcklig kunskap för att bedriva undersökningar efter gas i skiffer. I den nya ansökan hävdar företaget att de nu har skaffat kompetensen.
Jan Lindholm från Naturskyddsföreningen Skaraborg är inte imponerad av ändringarna i Big Rock Energys ansökan.
– Det är förvånande att det här företaget fortsätter att envisas om detta, säger Jan Lindholm och berättar att det finns ett förslag från Naturvårdsverket om att förbjuda olje- och gasutvinning på svenskt fastland.
– Frågan är om de inte räknar med att kunna kräva skadestånd om de hinner börja innan det blir en lagändring, funderar Lindholm. Det finns egentligen inte mycket att hämta i skiffret här. Det finns lite gas, men inte så att det ska löna sig att utvinna kommersiellt.

Jan Lindholm tycker att man borde fråga sig hur marken gör bäst nytta.
– Man kan bruka den i generationer med vettigt lantbruk, men om man bryter upp skiffern så förstör man den för all framtid, och marken går aldrig att återställa!
Han tror dock inte att fracking kommer bli aktuellt, då ämnena man vill komma åt inte ligger så djupt ner i skiffern.
– Det enda sättet att komma åt energiinnehållet i skiffern är att bryta upp den, mala sönder den och koka ut oljan. Och då har man ödelagt hela området.
Tyvärr tror han inte att överklagandena mot Bergsstatens beslut kommer leda någonstans, utan konstaterar att det kommer bli svårt att stoppa när minerallagen ser ut som den gör.
– Jag kan tänka mig att det kommer finnas många här som kommer vilja stoppa det här OM det går så långt som till att börja bryta upp skiffern, säger han och jämför med kampen för att rädda Ojnareskogen på Gotland. Där gick lokalbefolkningen man ur huse och protesterade mot företaget Nordkalks avverkning i skogen.
– Det blev till slut ett så massivt motstånd att skogen räddades.

Erik Edlund

 

■ Skifferolja, även känt som kerogenolja, är en syntetisk olja som skiljer sig väsentligt från vanlig råolja, petroleum, men kan omvandlas till användbar form. Processen som krävs för att åstadkomma detta är mycket dyrare än förädling av petroleum. Man tror i branschen att utvinning av skifferolja kommer bli mer lönsam i takt med att oljekällorna sinar och den konventionella oljan blir dyrare.

■ Big Rock Energy AB är en del av moderbolaget Ulrich & Co med säte i Jönköping. Företagets affärsidé är att satsa på mindre gas- och oljekällor som större bolag inte finner värda att lägga några större summor på. Förutom satsningen i Falbygden har företaget även gjort investeringar i oljefält i Texas. Ett annat bolag i koncernen är Caucasus Oil som ursprungligen var inriktad på natur­resurser i forna Sovjetunionen.

Dela