HGF Västra Sverige har valt en ny styrelse

Ronny Bengtsson (infälld) blev ordförande. Foto: HGF västra Sverige, Jonatan Johansson

▶ Årsmötet körde över valberedningens förslag

▶ Motion som kritiserar suspenderingsprocessen bifölls

▶ Göteborgs stad beslutade att genomföra ombildningar

Hyresgästföreningen i Västra Sverige – en region med Göteborg som nav – har till slut valt en ny styrelse. Regionen har drabbats av en hel del turbulens under de senaste åren, då först hela regionstyrelsen 2019 stängdes av från sitt uppdrag, vilket i fjol utmynnade i att förbundsstyrelsen uteslöt den dåvarande regionordföranden Kristofer Lundberg ur Hyresgästföreningen. Senare har flera styrelseledamöter i HGF Södra Bohuslän stängts av efter att inspelningar med rasistiska och sexistiska uttalanden kommit fram.


Ordföranden i föreningen
Centrum i Göteborg, som även var ledamot i regionstyrelsen, suspenderades i vintras på fem år av förbundsstyrelsen. Ett antal ledamöter i Centrum-styrelsen avgick då i protest. Anklagelserna har inte offentliggjorts, och den avstängda ordföranden sade att hon själv inte hade någon aning om vad hon anklagats för.

Detta ledde i sin tur till att regionens årsmöte i våras inte kunde genomföras, eftersom Centrums årsmöte havererat innan det utsett sina delegater. Därför gjordes ett nytt försök i slutet av oktober, och denna gång kunde alltså en styrelse utses.

Ny ordförande
blev Ronny Bengtsson, som suttit som tillförordnad ordförande sedan Lundberg uteslöts. Han valdes med hela 39 av 55 röster, medan valberedningens förslag Ulrika Winblad endast fick fyra röster. Dessutom fanns två övriga kandidater som fick sju respektive fem röster.
Även när det gäller övriga styrelsemedlemmar fick valberedningen se sig överkörd. Bara två av de namn den föreslog valdes in, medan sex andra personer utsågs till nya ledamöter.
— Som medlem som varit aktiv i rörelsen mot marknadshyror, utförsäljningar och mot reno­vräkningar de senare åren så tycker jag att fullmäktige valde flera erkänt duktiga kämpande ledamöter till regionstyrelsen. Som aktiv medlem i dessa frågor tycker jag det var märkligt att valberedningen inte lyfte fram fler namn som varit tongivande i proteströrelsen i dessa de allra viktigaste frågorna för hyresgästkollektivet. Det är bra att fullmäktige värderade annorlunda.
Det säger Axel Lyckberg, ledamot i regionfullmäktige, till Internationalen. Han är även en av personerna bakom en motion som krävde att processerna kring suspenderingar och uteslutningar ska göras om, så att anklagelser inte ska hållas hemliga.
”När hemligstämplade utredningar utesluter eller suspenderar regionstyrelseledamöter så innebär det för samtliga av oss på regionfullmäktigemötet att vi tar ställning. Både att sitta tyst och att kräva pappren på bordet är att ta ställning utifrån de faktiska förhållandena. Vi menar att vi måste kräva att bevismaterial presenteras som visar att ledamöterna utom rimligt tvivel gjort sig skyldiga till stadgebrott innan vi kan erkänna suspendering eller uteslutning. En annan ordning blir fullständigt rättsosäker och skulle kunna användas av förbundsledningen för att rensa bort av dem oönskade personer med fabricerade anklagelser”, löd en del av motionen som bifölls av fullmäktige.

Motionen krävde även
”att regionfullmäktige kräver att utredningsmaterialet för de uteslutna/suspenderade regionstyrelseledamöterna tillgängliggörs för de anklagade, för föreningsstyrelserna i regionen och för regionfullmäktigeledamöterna”. Hemligstämplingen kring suspenderingar och uteslutningar har kritiserats hårt, och flera personer har uppgett att de inte fått veta vad de anklagats för. Förbundsstyrelsen å sin sida menar att det går till så av hänsyn till individen, så att inga uppgifter ska spridas.
Axel Lyckberg kommenterar:
— Det är en viktig signal att årsmötet röstade igenom motionen, och att regionen inte köper ordningen dikterad från förbundsstyrelsen med hemligstämplade utredningar som de anklagade inte får insyn i eller möjlighet att överklaga.
Motionens andra att-sats, ”att HGF Region Västra Sverige ser de uteslutna eller suspenderade regionfullmäktigeledamöterna som fullvärdiga medlemmar i Hyresgästföreningen till dess att utredningarnas slutsatser kunnat värderas av regionfullmäktige”, bryter mot de nationella stadgarna eftersom en regionförening inte kan förändra förbundsstyrelsens beslut, men Lyckberg menar att den ändå är en viktig markering.

Årsmötet hölls två dagar
efter att Göteborgs kommunfullmäktige beslutat att genomföra ombildningar av kommunalt ägda hyresrätter i både ytterstadsdelar och innerstaden. Ärendet bordlades några veckor tidigare efter att inte bara den rödgrönrosa koalitionen och Socialdemokraterna utan också Sverigedemokraterna lagt fram förslag om att stoppa ombildningarna. Men när det togs upp igen i oktober lade SD ner sina röster, och därmed gick allianspartiernas och Demokraternas förslag igenom med knapp majoritet.
— Det riskerar att få stora konsekvenser för dagens och morgondagens göteborgare, sade Ronny Bengtsson i ett uttalande.

Rasmus Klockljung

 

Dela