FN:s Barnkonvention

Barnets bästa styr inte asylprocessen

RAPPORT Barnkonventionen har mycket begränsad betydelse för hur Migrationsöverdomstolen dömer i asylärenden. I de allra flesta fall avgörs ärendena utifrån andra faktorer. Det visar Jonathan Josefsson vid Tema Barn, Linköpings universitet, i sin avhandling Children at the borders. Han har gjort nedslag i två arenor i det offentliga Sverige för att ta reda på hur debatten om asylsökande barns rättigheter förs.
Den ena arenan är Migrations­överdomstolen, den instans som slutgiltigt avgör överklagade migrationsärenden och där besluten blir prejudicerande.