LO vill se minskade klyftor

Foto: I99pema / wikimedia cc-by-sa

▶ LO lanserar ett program med 115 krav för ett mer jämlikt Sverige

Onsdagen 11 september presenterade LO:s jämlikhetsutredning – efter tre års arbete – sin slutrapport. Den bör ses mot bakgrund av att Sverige är det land i västvärlden där klyftorna under senare decennier vidgas allra mest, tiden när vi kunde titulera oss som världens mest jämlika samhälle är sedan länge ett minne blott.
Ett mått på rådande inkomstskillnader i ett land är i det sammanhanget den så kallade Gini-koefficienten där 0 på skalan är synonymt med fullständig jämlikhet och 1 är lika med total ojämlikhet. I början av 1980-talet låg här den svenska koefficienten på 0,2 medan den 2017 – vid det senaste mättillfället – hade ökat till 0,28. Från att ha innehaft tätpositionen inom OECD har Sverige därmed förvisats ner till plats nummer tio, strax efter Ungern.
– Sverige har varit världens mest jämlika land. Med politiska åtgärder som utgår från vanligt folks villkor och behov så kan vi bli det igen. Vi behöver en ny skattepolitik som omfördelar resurser. Det är dags att ta tillbaka jämlikheten, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorvaldsson i ett pressmeddelande.

Mycket av det som LO skisserar är lovvärt och skulle om det genomfördes vara rejäla steg i riktning mot ett mer jämlikt Sverige. Kraven är dock mestadels tämligen vagt formulerade. Som med skatterna; visst uttrycks behovet av såväl en skärpt kapitalbeskattning samt återinförande av förmögenhets- och arvskatt, men det hela framställs i allmänt hållna ordalag och utan några specificerade nivåer. LO verkar inte heller ha några invändningar mot de jobbskatteavdrag som dränerat välfärden på långt mer än 100 miljarder kronor. Överhuvudtaget nämns dessutom inte att skatterna i Sverige sedan 1990 sänkts med över 300 miljarder kronor.
En annan aspekt som man slås av är att stommen till detta aktstycke tagits fram av ett antal utredare i förnäm avskildhet i LO-borgen på Norra Bantorget. Men LO har faktiskt drygt 1,4 miljoner medlemmar. Varför fick inte dessa medlemmar säga sitt i ett allomfattande rådslag?
En sak av betydelse är naturligtvis LO:s fortsatt starka bindning till det socialdemokratiska partiet, främst tydliggjort genom ordförande Thorvaldssons säte i partiets verkställande utskott och LO samt dess medlemsförbunds omfattande ekonomiska stöd till S. Det är nog huvudorsaken till att LO:s politiska förslag ofta stannar vid att bara bli halvmesyrer, och att man för att inte äventyra denna gemenskap till och med kan gå med på krav som att försvaga strejkrätten. Det är sannolikt också roten till att Thorvaldsson under onsdagens pressträff formulerade sig så tvetydigt om regeringens så kallade Januariöverenskommelse med C och L, vilken bland annat syftar till att luckra upp anställningsskyddet och avskaffa de rikas värnskatt.
– Vi var tydliga med att vi står bakom avtalet men att vi inte står bakom innehållet, uttryckte sig Thorvaldsson.
Sammantaget skulle LO ha en hel del att vinna på att kapa de intima banden till Socialdemokraterna.

Anders Karlsson

Ladda ner rapporten här (pdf)

Elva höjdpunkter ur kravlistan

LO:s 115 krav är en bred palett av föreslagna samhälleliga åtgärder, här redovisar internationalen ett axplock:

1. Sverige bör formulera ett mål för hur jämlikheten ska utvecklas där siktet bör vara inställt mot att vi innan 2030 återigen ska vara världens mest jämlika land.

2. Finanspolitiken ska prioritera full sysselsättning.

3. Hållbara heltider måste bli norm för hela arbetsmarknaden

4. Anställningstryggheten ska stärkas genom att tidsbegränsade anställningar bara ska vara tillåtna när det finns objektiva skäl som motiverar det.

5. Någon form av progressivt utformad arvs- och gåvobeskattning bör ingå i en skattereform.

6. Kapitalinkomsterna bör mer än idag bidra till att minska inkomstskillnaderna.

7. En återinförd förmögenhetsskatt bör vara ett långsiktigt politiskt mål för ökad ekonomisk jämlikhet.

8. För att minska inkomstskillnaderna i Sverige är stora förbättringar av försäkringssystemen vid arbetslöshet och sjukdom nödvändiga.

9. Den sammanlagda pensionsnivån för arbetare bör uppgå till den nivå som beräknades i samband med att dagens pensionssystem infördes, det vill säga minst 72 procent. Utifrån det måste pensionsavgiften höjas. Den extra avsättningen bör finansieras av staten.

10. Välfärden ska inte drivas med vinstsyfte.

11. Ett allmännyttigt statligt byggbolag bör inrättas i syfte att bygga flera bostäder. Även de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen bör användas intensivt till nyprodukton.

Dela