Enhetslistans program för en grön omställning

Foto: Enhetslistan

▶ Danmark och andra rika länder måste gå i täten för klimatomställningen

▶ Kapitalismen är problemet, inte lösningen – nu behövs socialistisk demokrati

▶ Bara en rättvis omställning kan samla de breda folklager som behövs i kampen

”Vi önskar oss ett samhälle, där människor samarbetar om att uppfylla sina behov utan att förstöra för resten av världens och framtida generationers möjligheter att uppfylla deras behov. Ett samhälle där förbrukningen av jordens resurser går i balans med jordens ekologiska hållbarhet.” Så inleds programmet för en omställning till ett grönt socialistiskt samhälle som Danmarks rödgröna parti Enhetslistan presenterar lagom till valet den 5 juni.
Programmet börjar med att erkänna att vi nu står inför den allvarligaste ekologiska krisen i mänsklighetens historia i och med klimatförändringarna, och att det enda som kan stoppa denna utveckling mot katastrofen, är att avskaffa det kapitalistiska systemet och ersätta det med en socialistisk demokrati byggd runt en planerad grön ekonomi. För varje dag som går blir problemen svårare att lösa.

”Den ekologiska krisen beror i grunden på att den kapitalistiska ekonomin växer över vad som är hållbart för jordens resurser”, förklarar programmet, och kapitalismen är därför ett ohållbart system. ”I denna ekonomi utnyttjas planetens resurser främst av privata ägares intressen för att optimera sina vinster, ofta utan hänsyn till miljön och kommande generationer.”
Vi kan därför inte förvänta oss att marknaden ska lösa klimatfrågan, menar Enhetslistan. Man konstaterar att det visserligen är viktigt ”att påverka företag och konsumenters beteenden på kort sikt genom att reglera priserna med gröna skatter och liknande. Men i princip kan man inte sätta pris på naturresurser eller människors liv och hälsa. Dessutom är en genomgripande och socialt balanserad grön övergång inte möjlig om investeringarna görs på grundval av företagens vinster. En sammanhängande och långsiktig planering är nödvändig. Med andra ord blir klimat- och miljöpolitiken inom ramen för kapitalismen för liten, för sen och för skev.”

En annan problematik med klimatförändringarna är att de leder till ökade sociala orättvisor, menar Enhetslistan. ”Både globalt och i de enskilda länderna är det de rika som belastar klimatet och miljön mest med sin konsumtion.” Klimatförändringarna slår hårdast globalt mot de fattiga ländernas befolkningar, trots att de i regel står för minst utsläpp.
Dessutom är det en myt att Danmark och de andra nordiska länderna går i täten för klimatomställningen, menar man: ”Idag produceras en stor del av de varor som konsumeras i landet med växthusgasutsläpp och miljökostnader i andra delar av världen. Därför har Danmark ett av världens största ekologiska fotspår i förhållande till befolkningen.” Men även i Danmark ser man sociala skillnader och det kommer att vara de resurssvagaste som drabbas hårdast av klimatförändringarna, och även danska djurarter och växter är hotade.

Även om utvecklingen av så kallad grön teknik är viktig, så måste vi minska energiförbrukningen som är grundproblemet bakom klimatuppvärmningen. ”Det handlar inte bara om att ersätta teknik, men också om att öka den demokratiska kontrollen över ekonomin och naturresurserna och om en social omfördelning i de enskilda länderna samt mellan nord och syd. Detta kommer att vara avgörande för att undvika en ekologisk kollaps.”
Mot den gröna omställningen står starka ekonomiska och politiska intressen. ”Övergångspolitiken kan därför bara genomföras om det finns tryck från mobiliseringar och rörelser som stöds av den breda befolkningen”, konstaterar Enhetslistan: ”Detta folkliga stöd och deltagande kommer endast om övergången sker med en rättvis fördelning av bördorna och ett säkerställande av sysselsättningen och den sociala tryggheten. På samma sätt kan världens länder bara göra de nödvändiga ansträngningarna om de rikaste och historiskt mest klimat- och miljöskadliga länderna som Danmark ligger i framkant för minskandet av koldioxidutsläppen.”

Enhetslistan presenterar också ett par punkter för vad de vill se gjort: energi måste i största möjliga mån framställas genom vind- och solkraft; livsmedelsproduktionen måste vara så lokal som möjligt, med gemensamma trädgårdar och kooperativt ägda mataffärer; överlag måste så mycket som möjligt av produktionen drivas kooperativt och ägas av arbetarna själva; verkstäder måste upprättas där vi kan få trasiga saker reparerade istället för att slänga och köpa nytt; bostäderna måste göras mer miljövänliga med gemensamma tvättstugor och storkök; det nuvarande monetära systemet bör fasas ut genom att uppmuntra till byteshandel och lokala valutor, samt att mer fritid ska värdesättas mer en inkomstökningar.
Men nu är det dags att gå från program till handling, menar Enhetslistan. För varje dag som vi väntar blir klimatomställningen svårare. Vi har mäktiga krafter emot oss, men styrkeförhållandena kan snabbt förändras när allt fler människor engagerar sig.
Folkrörelser och organisationer måste enas i kampen för klimatomställningen och social rättvisa, och Enhetslistan eftersträvar att använda de parlamentariska institutioner som finns i den mån det är möjligt, men inser att avgörandet ligger hos de breda folklagren utanför parlamenten.

Per Leander

Dela