Ingen gruva i Norra Kärr

▶  Kanadensiskt bolag vill bryta nära Vättern

▶  Länsstyrelsen krävde mer information

▶  Säger nu nej med hänvisning till miljön

Det kanadensiska bolaget Tasman Metals AB vill bryta tunga sällsynta jordartsmetaller i en spricka i urberget i Norra Kärr, 15 kilometer norr om Gränna. Bolaget började provborra i området redan 2009. I februari 2012 hade det gjorts cirka 50 hål på sammantaget 13 000 meter. Planen är att göra ett dagbrott på 149 hektar och med ett djup på 250 meter. Länge såg det ut som att det skulle gå vägen för bolaget, trots omfattande folkliga protester mot exploateringsplanerna. Men nu säger Länsstyrelsen i Jönköpings län nej till bearbetningskoncession.
Bergsstaten gav Tasman Metals bearbetningskoncession för brytning i maj 2013. Ett beslut som överklagades till regeringen, som valde att avslå överklagandet i januari 2014. I mars 2014 fick bolaget miljötillstånd från mark- och miljödomstolen, trots överklaganden från privatpersoner och naturskyddsföreningar.
Miljötillståndet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen. Slutresultatet var att mark- och miljödomstolens beslut stod fast. Men i februari 2016 upphävde Högsta förvaltningsdomstolen regeringsbeslutet om brytningstillstånd. Dessutom hade tillståndet gått ut. Tasman Metals fick börja om, nu under namnet Leading Edge Materials Corp.

Protesterna mot gruvplanerna har främst handlat om de stora riskerna för nedsmutsning av Vättern. Sjön, som bara ligger 1,5 kilometer från exploateringsområdet, är en av Sveriges största dricksvattentäkter, den femte största i Europa, Natura 2000-område och så kallat Unesco bisfärområde. Idag försörjer den 250 000 människor med vatten. Protestnätverket Aktion Rädda Vättern har visat på hur verksamhetens behov av syror och giftiga kemikalier kan påverka sjön under lång tid om det blir utsläpp. Aktionsgruppen har också pekat på vad sprängningar skulle kunna resultera i när det gäller sprickbildning i berggrunden.
Även Jönköpings kommun har varnat för en gruva så nära Vättern. Sommaren 2018 fick det rödgröna blocket i kommunfullmäktige stöd för sitt yttrande om att länsstyrelsen och Bergsstaten bör avslå bolagets ansökan med tanke på risken för dricksvattenförsörjningen, totalförsvaret och naturvärdena.
I juni förra året begärde länsstyrelsen, i ett yttrande till Bergsstaten, att Tasman Metals skulle komplettera sin miljökonsekvensbeskrivning av gruvbrytning i Norra Kärr. Utan sådana kompletteringar ansåg sig inte länsstyrelsen ha möjlighet att bedöma gruvans konsekvenser. Dessa kompletteringar har nu kommit in till Bergsstaten. Länsstyrelsen har tagit del av dem och säger nu alltså nej till bearbetningskoncession för Tasman Metals/Leading Edge Materials Corp, av flera skäl.

För det första har länsstyrelsen kommit fram till att gruvbrytningen kan komma att påverka miljön i Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Därför krävs det ett så kallat Natura 2000-tillstånd för verksamheten, innan en bearbetningskoncession kan beviljas. För det andra så anser länsstyrelsen att miljökonsekvensbeskrivningen inte är bra nog för att myndigheten ska kunna göra en bra bedömning av vilka konsekvenser verksamheten kan få när det gäller miljön. Den uppfyller helt enkelt inte de krav som finns på en miljökonsekvensbeskrivning. För det tredje så menar länsstyrelsen att bolagets ansökan inte utesluter att närliggande Vättern kan komma att påverkas negativt av gruvverksamheten.

Enligt länsstyrelsen har miljökonsekvensbeskrivningen för många brister och kan därför inte godkännas. Det är en positiv nyhet för alla de som motsätter sig ett dagbrott i Norra Kärr. Men för att området ska vara helt säkert krävs en annan minerallag än den vi har idag – där avregleringen har gjort Sveriges berggrund till ett nöjesfält för privata gruvbolag världen över.

Emma Lundström

Dela