Skogarna behöver bättre skydd när städerna växer

KISTA Nybyggen hotar tätortsnära skogar som här på Norra Järvafältet utanför Stockholm. Foto: Holger Ellgaard cc-by-sa

► Skogsstyrelsen vill ha nya regler för skogsskydd

► ”Tätortsnära skog försvinner till förmån för nybyggen”

►Skogsmiljöer är av stor vikt för människors välmående

Stadsnära skogar behöver skyddas bättre, anser Skogsstyrelsen enligt en ny rapport. När städerna växer kommer skogen i kläm, men skogen är samtidigt viktig för stadsbornas rekreation och människors förmåga att hantera stress. Trots det får den stadsnära skogen stå tillbaka när kommuner planerar för ny bebyggelse. Därför behövs nu både bättre skydd och planering. Det är en av slutsatserna i rapporten om hur skogens sociala värden kan stärkas, som Skogsstyrelsen nu lämnar över till regeringen.
Folkhälsomyndigheten skriver i sin årsrapport att den psykiska ohälsan och livsstilssjukdomarna ökar. Gröna miljöer och närheten till dem har stor betydelse för våra möjligheter att hantera vardagens stress. Studier i norra Sverige visar också att utomhusvistelsen i naturen eller skogen har positiv inverkan på hälsotillståndet hos människor med stressymptom.

Samtidigt får den tätortsnära skogen ofta stå tillbaka och försvinner till förmån för till exempel ny bebyggelse. Med dagens bostadsbrist förstärks den utvecklingen, då den senaste tidens nybyggen har koncentrerats till de tidigare skogsmarker och andra grönområden som har funnits i anslutning till befintliga tätorter, enligt rapporten.
– Att gå en skogspromenad har positiv inverkan på vår fysiska och psykiska hälsa. Närheten till gröna miljöer som stadsnära skogar har stor betydelse för våra möjligheter att hantera vardagens stress. Men här ser vi att den tätortsnära skogen i viss mån försvinner till förmån för nybyggnation och annan användning. Det finns inga tydliga ekonomiska incitament för kommuner att bevara den tätortsnära skogen, säger Stefan Karlsson, utredare vid Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Stefan Karlsson. Foto: Skogsstyrelsen

I rapporten föreslås därför att regeringen bör överväga att sätta upp både ett mål och pengar för skydd av skog som ligger nära tätorter. Det är ett förslag som även Naturvårdsverket har kommit med tidigare. Kommunerna behöver också bli bättre på att ta hänsyn till stadsnära skogar i sina översiktsplaner.
Men det behövs insatser på fler områden för att se till att skogen kan fortsätta leverera sociala värden till människan, enligt rapporten. Därför planerar Skogsstyrelsen bland annat att tillsammans med andra myndigheter konkretisera de politiska mål som finns för skogens sociala värden och i detalj utreda föreskrifter och allmänna råd kopplat till skogsvårdslagen och ge förslag på förändringar om det behövs. I utredningen ingår också att analysera om det är möjligt att ställa högre krav på allmänna skogsägare, att ge signalen till regeringen att man bör överväga ett eget etappmål med eget anslag för skydd av tätortsnära natur, samt att varje år ta fram officiell statistik kring skogens sociala värden.

Skogsstyrelsen uppmanar också regeringen att ge Boverket, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och andra relevanta myndigheter i uppdrag att gemensamt ta fram en vägledning för skogens sociala värden och den tätortsnära naturen.
– Vår övergripande slutsats är att det finns en rad problem i målen för skogens sociala värden och med förslagen hoppas vi kunna vända utvecklingen, säger Stefan Karlsson.
Skogens sociala värden är de värden som skapas av människans upplevelser av skogen. Utöver hälsa och rekreation handlar det om, friluftsliv, turism, upplevelser men också om skogen som ett klassrum och gympasal för barn och elever, påpekar Skogsstyrelsen.

Per Leander

Dela