Sammanfattning av den migrationspolitiska överenskommelsen

Fredagen 23 oktober offentliggjorde regeringen och allianspartierna att man ingått en så kallad migrationspolitisk överenskommelse. Här nedan sammanfattar vi de viktigaste delarna av denna överenskommelse.

Sverige begär av EU att kunna få omplacera flyktingar: Om ett oproportionerligt tryck på asylsystemet föreligger ska flyktingar kunna omplaceras till andra EU-länder.

Kommunerna ska dela på ansvaret för mottagande av nyanlända: Ingen kommun ska längre kunna säga nej till att ta emot flyktingar. Mottagandet ska bli mer proportionerligt i förhållande till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar och befolkningsstorlek.

Tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel: Sverige går ifrån systemet med permanenta uppehållstillstånd som huvudregel. Undantaget är kvotflyktingar, ensamkommande barn och barnfamiljer. Det tillfälliga uppehållstillståndet blir permanent efter tre år om skyddsskäl kvarstår eller om personen ifråga kan uppvisa taxerad inkomst på en nivå som det går att försörja sig på.

Skärpt försörjningskrav vid anhörighetsinvandring: Undantag från försörjningskrav vid anhörighetsinvandring, som idag gäller för svenska medborgare, medborgare i annan EES-stat eller Schweiz, tas bort. Ändringen gäller endast för nyetablerade relationer.

Tydligare krav för att erhålla försörjningsstöd: Ett betänkande ska föreläggas riksdagen. I betänkandet lämnas förslag på en ny bestämmelse i socialtjänstlagen där det förtydligas vilka krav som ska ställas på en person som på grund av arbetslöshet ansöker om försörjningsstöd.

Insatser under asyltiden: Svenskundervisning ska ges redan under asyltiden liksom en obligatorisk samhällsorientering.

Utbildningsplikt: Möjligheterna att införa en utbildningsplikt för personer som kommer till Sverige senare i livet ses över.

Lågutbildade: Det finns ett behov av att hitta bättre vägar för lågutbildade ut på arbetsmarknaden. Modeller med yrkesskolor och yrkesutbildning ska prövas.

Möjligheter till  YA-jobb: YA-jobb (Yrkesintroduktionsanställning) bör även utvidgas till att gälla arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal. En förutsättning för detta är att villkoren för den anställde motsvarar kollektivavtalsnivå, samt att den utbildning och handledning som arbetstagaren har rätt till säkras. Det bör utredas hur och vem som ska säkerställa detta.

RUT-avdraget: RUT-avdraget utvidgas till att också omfatta utökat trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster.

Anders Karlsson

Dela