V till SP: ”Ni är välkomna, men inte som politisk strömning”

vänsterdagarnana-vänsterpartiet-SP

Ni är varmt välkomna som medlemmar i Vänsterpartiet men kan inte utgöra någon politisk strömning eller vara medlemmar i Fjärde Internationalen.
Det var svaret från Vänsterpartiets styrelse i början av september på ett antal frågor från Socialistiska Partiet som ställdes i våras efter konstruktiva diskussioner om utökad vänstersamverkan.
”Vi noterar att vi, enligt ert svar, inte kan delta som politisk strömning eller vara anslutna till vår internationella rörelse, kommenterade SPs styrelse, ”här finns uppenbarligen mycket kvar att diskutera”.
För att få klarhet i förutsättningarna för möjligheter till kollektiva anslutningar till Vänsterpartiet skrev SP-styrelsen i juni: ”Likt de nya vänsterpartierna i Europa bygger vår politiska formation på fritt demokratiskt utbyte bland medlemmarna med rätt att i organisationen formera opinioner och tendenser för sina ståndpunkter. Genom att bejaka en sådan pluralism stimuleras medlemmarna till öppen diskussion och ’korridormygel’ undviks.” Frågan till Vänsterpartiet var om Socialistiska Partiet vid en anslutning skulle kunna verka ”som en lojal strömning inom partiet för de perspektiv som förenar vår tradition.” Skulle utgivningen av veckotidningen Internationalen kunna fortsätta liksom tidskrifterna Röda Rummet och Tidsignal samt bokförlaget Röda Rummet drivas vidare. ”Inte som ’ett parti i partiet’ utan som en helt öppen, demokratisk och kam­ratlig delmängd.” Och så förstås: ”Kan vi fortfarande delta i den internationella rörelsen Fjärde Internationalen som vi tillhör sedan vår organisations tillkomst 1969?”

Vänsterpartiets partistyrelse behandlade frågorna vid sitt sammanträde den 5 september och ”såg positivt” på att Socialistiska Partiet ”inlett denna diskussion med oss och att ni valt att lägga de svårare frågorna på bordet.” Även Vänsterpartiet, fortsatte svaret, inspireras av de nya europeiska vänsterpartierna som ”lyckats bryta ned de begränsningar som vänstern tidigare haft” och skapat ”välkomnande och inkluderande partier.” Men, menade Aron Etzler som i egenskap av Vs partisekreterare fått i uppdrag att formulera partistyrelsens svar: ”Vi har inte sett deras interna demokratilösningar som det centrala för deras succé utan snarare att de varit politiskt relevanta.” I tider av socialdemokratisk kollaps, fortsatte han, har de lyckats organisera människor och brutit med en ”introvert vänsterkultur” som präglat många europeiska vänsterpartier.
Vänsterpartiets ”demokratimodell”, förklarade Etzler, ”utgår som ni vet inte från tendensfrihet.” Det betyder inte, menade han, att alla medlemmar förväntas tycka likadant, men de formerar sig inte ”utifrån mer eller mindre permanenta politiska riktning­ar.” Idealet i Vänsterpartiet är att ”ta ställning i sak, snarare än att forma åsiktsriktningar.” Inför kongresser undertecknas motioner och inlägg av personer med partiföreningens namn angiven, ”inte som del av någon särskild plattform, grupp eller strömning.” Om människor anger ett ”vi” så är det ett ”geografiskt” vi.

Etzler underströk att alla parti­medlemmar ska kunna delta på samma villkor i debatten, och att Vänsterpartiet därför skulle svara nej på frågan om ”man kan uppträda som en lojal strömning.” Medlemmar från SP som anslöt sig till Vänsterpartiet skulle kunna skriva debattartiklar och debattera enskilt eller tillsammans, ”men inte utifrån en egen plattform.” Inte heller skulle medlemmar från Socialistiska Partiets riktning kunna tillhöra Fjärde Internationalen. Vänsterpartiet tillhör ingen international, förklarade Etzler och ”förknippar internationaler/världspartier med partibildning.” Såsom skett i fallet med den omdebatterade så kallade IMT-International Marxist Tendency. Däremot skulle tidningen Internationalen gärna kunna fortsätta sin utgivning – även Flamman är en fristående tidning som ”äger sig själv” – liksom studiecirklar och diskussionskvällar kunna anordnas ”så länge de inte utgör just ett ’parti i partiet’ ”.
Etzler hoppades på en god diskussion framöver ”väl medveten om att vi kanske inte använder samma begreppsapparat eller helt förstår varandra.” Ja, svarade SPs styrelse, ”här finns uppenbarligen mycket kvar att diskutera” och hoppades på fortsatt gott samarbete med fördjupad samverkan och deltagande i den kommande debatten om vänsterns strategiska frågor. Vänsterpartiets besked kommer att diskuteras vid Socialistiska Partiets rådslag i slutet av oktober.

Marco Jamil Espvall

Dela