Pandemin slår hårt mot kvinnor i Latinamerika

 

Foto: UNICEF Ecuador

▶ Kvinnor trängs ut från arbetsmarknaden

▶ Fler blir offer för misshandel

▶ Facket i Chile manar till feministisk storstrejk

En rapport från FN-organet CEPAL slår fast att kvinnors deltagande på arbetsmarknaden i Latinamerika minskade markant under pandemin. Sysselsättningsgraden bland kvinnor gick ned från 52 procent år 2019 till 46 procent år 2020. I Mexiko är det så lite som 35 procent av kvinnorna som har ett arbete. Samtidigt levde 118 miljoner kvinnor i fattigdom under år 2020, 23 miljoner fler än året innan.
Trenden bekräftas även av ILO som pekar på att minst 23 miljoner människor i Latinamerika förlorade sitt arbete under 2020 och sysselsättningen bland kvinnor minskade med 10 procent. De två branscher som drabbats hårdast av Covid är betalt hushållsarbete och hotellbranschen. Sysselsättningen minskade med 19,4 procent respektive 17,6 procent i dessa kvinnodominerade yrken.
– I Chile och Colombia blev fyra av tio hushållsarbetare arbetslösa sedan Covid-19-pandemin bröt ut. I Brasilien två av tio. De som behöll sina jobb såg många gånger att deras arbetsuppgifter ökade, beroende på ökade hygienkrav på grund av Coronaviruset och på att familjemedlemmar som tidigare inte varit permanent hemma behövde vård, konstaterar den argentinska journalisten Clara Fernández Escudero.

CEPAL uppmärksammar också att kvinnor i Latinamerika har arbete i låglöneyrken med de största riskerna. 56,9 procent av kvinnorna är sysselsatta i sektorer där pandemin förväntas ha en större negativ inverkan när det gäller sysselsättning och inkomst. Samtidigt arbetar många kvinnor i frontlinjen för att bekämpa pandemin. 73,2 procent av de anställda inom hälso- och sjukvårdssektorn är kvinnor.
– De har varit utsatta för extrema arbetsförhållanden, långa arbetsdagar och ökad risk för smitta, menar Alicia Bárcena, chef för FN-organet CEPAL.
Det är inte bara arbetslöshet och risker för hälsan som är påtagliga i detta krisläge. Även lönegapet mellan kvinnor och män har ökat från redan alarmerande nivåer. Exempelvis är lönerna för kvinnor inom hälsosektorn 23,7 procent lägre än männens. I Chile är gapet mellan kvinnor och män störst, med 21,1 procents löneskillnad. Kvinnorna har ofta varken arbetslöshetskassa eller försäkring. Bara 24 procent av kvinnor anställda inom hushållsarbete är anslutna till ett socialt trygghetssystem, 35,8 procent inom handeln och 25,9 procent inom turism.
Forskaren Karen Garcia från Colombia menar att vad som händer är en förflyttning till otrygga jobb och osäkra inkomster.
– Många kvinnor förlorar status på arbetsmarknaden. Det finns en markant övergång från formella arbeten till informella jobb. De som är anställda i formella och informella jobb hamnar i arbetslöshet och de som arbetslösa går inaktiva. Följaktligen söker sig fler och fler kvinnor till hushållsarbete, menar Garcia.

Enligt ledaren för den chilenska feministrörelsen Coordinadora Feminista 8M, Javiera Manzi, har de sociala skillnaderna mellan könen blivit ännu tydligare under pandemin det senaste året. Det våld som drabbar kvinnor har också ökat.
– Den här krisen har inte påverkat alla människor lika. Vi har sett hur obetalt arbete har ökat bland kvinnor eftersom det är vi som tar hand om barn och gamla hemma. Det har också visat sig att hemmet inte är den säkraste platsen för kvinnor.
Kvinnorörelsen och fackliga organisationer kräver att politiken och staten ska ta till akuta åtgärder för att bromsa kvinnornas försämring på arbetsmarknaden och för att förhindra att könsskillnaderna fördjupas. CEPAL föreslår en nödinkomst för kvinnor som förlorade sitt arbeta under pandemin med circa 120 dollar per månad. En annan åtgärd är att regeringarna ska anslå större budget till områden som är viktiga för kvinnor under pandemin, såsom vård av misshandlade kvinnor, den sexuella och reproduktiva hälsan samt inom omsorgen. CEPAL menar också att länderna ska bygga upp och trygga det offentliga vård- och omsorgssystemet i stället för att lita till kvinnors oavlönade arbete i familjen.

I Latinamerika förbereds nu en internationell feministisk generalstrejk den 8 mars. Coordinadora Feminista 8M, Chiles största fackliga centralorganisation CUT och ett hundratal kvinnoorganisationer har gemensamt uppmanat till feministisk storstrejk den 8 mars för att uppmärksamma de orättvisor som drabbar kvinnor.
– Det här året är det mer relevant än någonsin att mobilisera. Jag uppmanar våra förbund att gå samman i en stor feministisk nationell strejk den 8 mars för att med alla röster säga att nu räcker det med förtryck och att det är det dags att återta det som gått förlorat för oss alla, säger Barbara Figueroa, ordförande i CUT.

Francisco Contreras

 

Dela