Utförsäljningen i Umeå: Bostadens vd och styrelseordförande polisanmäls

Carlshem, Umeå, Foto: Emma Lundström

Umeå kommun säljer inte ut allmännyttan ostraffat
Utförsäljningen kan strida mot aktiebolagslagen
Jan-Olov Carlsson vill se en oberoende prövning

Sedan en majoritet i Umeå kommunfullmäktige den 19 juni i år beslutade att sälja ut 1601 av AB Bostadens kommunala lägenheter i bostadsområdena Carlshem och Mariehem har motståndet bland kommunens invånare bara vuxit. Folkinitiativet för en folkomröstning om utförsäljningen har samlat in över 4000 namnunderskrifter under sommaren och förvaltningsrätten har fått ta emot sju överklaganden av beslutet, varav det från Folkinitiativet är undertecknat av tio personer. Den sossestyrda kommunens plan att sälja de allmännyttiga lägenheterna för drygt 1,1 miljard kronor till det hårt kritiserade privata bolaget Heimstaden har helt enkelt inte fallit i god jord. Av många ses beslutet också som en del av en allmän avdemokratiseringsprocess där invånarna får allt mindre att säga till om i Umeå kommun.
Nu har Bostadens VD, Jerker Eriksson, och styrelseordförande, Bernt Andersson, polisanmälts för brott mot aktiebolagslagen.

Anmälaren är Jan-Olov Carlsson som sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet. Han har sedan tidigare skickat in en överklagan till förvaltningsrätten där han, precis som flera av de andra anmälarna pekar på att kommunen bryter mot aktiebolagslagen som säger att en styrelse inte får fatta beslut om inte samtliga ledamöter har fått ett tillfredsställande underlag för att kunna avgöra ärendet. Detta skedde inte i fråga om utförsäljningen. Liksom övriga anmälare tar han också upp att AB Bostaden kan ha brutit mot sin egen bolagsordning eftersom bolagets vd och vice vd redan under våren bildade ett dotterbolag och två dotterdotterbolag, samt tillsatte en lekmannarevisor som skulle överta lägenheterna. Allt utan att informera varken övriga styrelsen i Bostaden eller kommunfullmäktige.
Jan-Olov Carlsson pekar också på ytterligare en aspekt av försäljningen som han menar borde få beslutet upphävt: den har inte skett genom ett offentliggjort, öppet anbudsförfarande och fastigheternas faktiska marknadsvärde har inte bedömts på ett oberoende sätt. ”Av det underlag fullmäktige haft tillgång till går inte att utesluta att försäljningen av fastigheterna skett till underpris”, skriver han och drar slutsatsen att försäljningen strider mot kommunallagens krav på ”god ekonomisk hushållning”.

Jan-Olov Carlsson.

Orsaken till att Jan-Olov Carlsson nu även har gjort en polisanmälan är att han vill se en oberoende prövning av hur utförsäljningen har gått till eftersom både ledningen i kommunstyrelsen och ledningen i Bostadens styrelse hittills har slagit ifrån sig alla anklagelser och hävdat att allt har gått till enligt regelboken.
I sin polisanmälan åberopar Jan-Olov Carlsson det så kallade insynsskyddet i aktiebolagslagen och menar att Bostadens vd och styrelseordförande har hemlighållit ”en politisk känslig fastighetsaffär” och förberett den utan att förankra den i styrelsen för AB Bostaden: ”Kort sagt har styrelsen inte givits någon möjlighet att delta i ett, för AB Bostaden, principiellt viktigt beslut, utan har reducerats till statister som i efterhand endast har att godkänna ordförandes och vd:s beslut och ageranden.”

Jan-Olov Carlsson anser att AB Bostadens hantering av ärendet vittnar om ”en bristande respekt för och ett åsidosättande av den lagstiftning som råder”. Han har själv tidigare suttit med i Volvo Lastvagnars bolagsstyrelse och sitter idag i styrelsen för Umeå Energi. Med de erfarenheterna i ryggen menar han att detta att inte ge alla i styrelsen samma förutsättningar att fatta ett beslut ”uttrycker en disrespekt för uppdraget som ledamot i ett kommunalt bolag”: ”Det kan aldrig vara acceptabelt att gena i kurvorna och åsidosätta det starka insynsskyddet som finnas inskrivet i aktiebolagslagen bara för att man vet att det i slutändan finns en majoritet för ett beslut.”
Enligt Jan-Olov Carlsson är det en medborgerlig skyldighet att laglighetspröva beslut som kan misstänkas bryta mot lagen. För honom är det inte ett alternativ att passivt se på när ”representanter för den offentliga makten tar sig ”exklusivt tolkningsföreträde” i rättstillämpningen.
Senast den 13 september ska Umeå kommun ha kommit in med sina yttranden kring överklagandena av försäljningsbeslutet. Men redan nu har kommunens jurister i en delkommentar till överklagandena bestridit att kommunen skulle ha begått något lagbrott.

Text och foto: Emma Lundström

 

Läs också:

Överklagandena haglar över kommunens utförsäljningsbeslut

”Det är fantastiskt att det har blivit en sådan mobilisering”

Sosseledningen i Umeå säljer ut allmännyttan – demokratin satt på undantag

Folkviljan är uppdragen med rötterna i Umeå

Kulturhuset läggs ned men andan lever vidare

Hyllat kulturhus hotas av försäljning

Umeå Kulturhus tar fart igen

Skapade kulturhus utan tillstånd – nu har de fått hyreskontrakt

“Vi skriver historia”

En seger för Kulturhuset?

En festival utan slut

Kulturhus för alla

Kampen om Apberget i Umeå

Ytan viktigare än innehållet för Umeå kommun?

Socialistiskt Forum Umeå 2013: ”Så länge tillväxt är ordet, är vi körda”

Kulturhuvudstad Umeå 2014: När kulturen bara är till för tillväxten

Dela