Sverige överväger att gå med i Nato-organ

Peter Hultqvist

KOMMENTAR: Måndagen 26 oktober lät försvarsminister Peter Hultqvist meddela att Sverige överväger att gå med i Stratcom:
– Nu måste kunskapen om hur allmänna opinio­ner påverkas via moderna medier förbättras, liksom kunskapen om hur lögner och felaktigheter bäst motverkas. Därför är det så att vi behöver stärka vår kompetens, men också delta i en miljö med andra länder”, säger Hultqvist till Dagens Eko (26/10).
Stratcom är alltså Natos stra­tegiska kommunikationscenter, beläget i Lettlands huvudstad Riga. Organisationen bildades vid nyåret 2014 och är sedan 1 september 2014 klassad som ett Nato-organ. Dock är inte alla Natos medlemsländer med i Stratcom. Fullvärdigt medlem­skap innehas av Estland, Lettland, Tyskland, Italien, Polen och Storbritannien, medan USA, Nederländerna och Finland (ej Nato-medlem) klassificeras som ”frivilliga bidragsgivare”. Stratcom definierar sitt syfte som att ”inom fältet för strategisk kommunikation inför den allmänna opinionen tydliggöra Natos avgörande betydelse och viktiga uppgifter”.

På försvarsministern låter det här som att Sverige är på väg att ansluta sig till vilket oskyldigt ”informationsorgan” som helst, och inte till en organisation vars huvuduppgift är att framställa västvärldens militära strävanden i så positiv dager som möjligt.
Man kan fundera över syftet att Sverige som icke-Nato medlem skulle ansluta sig till ett rent Natoorgan. När gränsen mellan Sveriges nuvarande hållning till Nato och fullödigt medlemskap alltmer suddas får också medlemsförespråkarna vatten på sin kvarn, med argumentet att när vi ändå så frekvent deltar i Natos aktivi­teter borde vi även genom medlemskap säkra ett inflytande. Den rådande regerings­politiken spelar därmed dessa medlemskapsivrare i händerna.

Anders Karlsson

 

STRATCOM

■ Verksamhet:
• Studier av Rysslands propaganda om Ukraina
• Analys av förändringar över tiden i hur den allmänna opinionen uppfattar Natos missilförsvar
• Ett projekt som analyserar sociala medias betydelse vid militär konflikt
•  Flera kurser i kriskommunikation har hållits med regeringsrepresentanter från  Ukraina och Georgien.

Dela